Quality 4 Children

Aanleiding voor het congres

Q4C International heeft op Europees niveau kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor kinderen die niet bij hun eigen ouders op kunnen groeien. Het gaat om internationaal toepasbare standaarden, die op nationaal niveau kunnen worden toegespitst en aangepast. Zij sluiten aan bij het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de onlangs aangenomen VN Guidelines met betrekking tot uithuis geplaatste kinderen.

De Stichting Quality4Children Nederland heeft tot doel :“De verspreiding bevorderen van kennis en toepassing van de in en voor de jeugdzorg ontwikkelde Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C. Deze standaarden zijn opgesteld vanuit de optiek van kinderen en jongeren die uit huis zijn geplaatst in de jeugdzorg, de jeugd geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg, alsmede die van hun ouders en eventuele pleegouders”. Het is de bedoeling dat deze Kwaliteitsstandaarden de basis worden van het dagelijks doen en laten in de Nederlandse jeugdzorg.

De Stichting Q4C tracht haar doel mede te bereiken door het presenteren van deze Standaarden tijdens het congres op 7 oktober 2010 aan allen die betrokken zijn bij de zorg voor uithuis geplaatste kinderen en jongeren en hun ouders. Een congres met een proces van bewustmaking en een eerste begin van implementatie.

Het ligt in de bedoeling het Europese perspectief van de standaarden te schetsen. Daarnaast ook de positionering van de standaarden in het brede kwaliteitsbeleid binnen de jeugdzorg en in de verbetering van de effectiviteit van de zorg door de participatie van jongeren en hun ouders in het zorgproces op basis van de standaarden.

De stem van de jongeren ligt aan de basis van deze Kwaliteitsstandaarden en het is dan ook vanzelfsprekend dat zij zich zullen laten horen, zowel vanuit lokaal als nationaal en internationaal perspectief.

De Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C zullen vanuit verschillende perspectieven bediscussieerd worden in workshops. Perspectieven vanuit kinderen en jongeren, van ouders, van professionals, van managers en van beleidsmakers komen aan de orde.

Daarnaast wordt ook in workshops per (beroeps)groep uitgewerkt hoe men vanuit de eigen situatie bij kan dragen aan de verdere implementatie van de Kwaliteitsstandaarden.

Doel van het congres:

Het bekend maken van de kwaliteitsstandaarden jeugdzorg, bewustwording bereiken, zorgen dat deze standaarden serieus worden genomen en een begin maken met de implementatie.

Doelgroep:

Sectoren: Jeugdzorg, Justitiële jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Pleegzorg, LGV sector – onderdeel Jeugd, Nationale, Regionale en Lokale overheden, Inspecties, Cliëntenorganisaties, Pleegouderraden, HBO- en universitaire opleidingen, kwaliteittoetsende instellingen.

(Beroeps)groepen: Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers van Rijk, Provincies, Gemeenten en Inspecties, jongeren, ouders, Cliëntenvertegenwoordigers, leden Pleegouderraden, jeugdhulpverleners, pedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, pleegzorgbegeleiders, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, leerkrachten, kwaliteitsfunctionarissen, opleider HBO/WO, student.

Dit congres wordt uitgevoerd in samenwerking met:

 • FICE
 • IFCO
 • SOS-Kinderdorf
 • LCFJ, Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg
 • DCI, Defence voor Children International
 • Stichting Kinderpostzegels
 • Stichting Alexander
 • Branch Jeugdzorg van de MO-Groep
 • VOBC LVG
 • Logacom
 • Power4Youth
 • NJI, Nederlands Jeugdzorg Instituut


Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C


Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen
F. van Beek, L. Rutjes. 1ste druk, mei 2009.